VPĐK Đất đai Huyện Gò Công Đông, Tiền Giang

Davisoft Vietnam triển khai hệ thống xếp hàng tự động DaviQmsPro tại Chi nhánh VP đăng ký đất đai Huyện Gò Công Đông, Tiền Giang đã hoàn tất đưa vào vận hành.