Sở Giao thông vận tải, HCM

Hệ thống xếp hàng tự động DaviQmsPro. Davisoft Vietnam triển khai hệ thống gọi số tại Sở Giao thông vận tải, HCM đã hoàn tất đưa vào vận hành.