VP Đăng ký đất đai Thành phố Thủ Đức

Hệ thống xếp hàng tự động DaviQmsPro triển khai đầu thág 7 năm 2022 AL tại VP Đăng ký đất đai Thành phố Thủ Đức đã hoàn tất đưa vào vận hành.