HSBC CN Cộng Hòa

Davisoft Vietnam
Hệ thống xếp hàng tự động tiếp tục lắp đặt tại Ngân hàng HSBC Chi nhánh Cộng Hòa