Cấp nước Tân Hòa, Q5

Davisoft Vietnam
Triển khai hệ thống gọi số QMS tại Cấp nước Tân Hòa, Q5